100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  5950 Change
, 5887 Change
. 5578 Change
. 3305 Ignore
... ...  ...  2736 Change
 .  2327 Change
 : “  : “  : “  2012 Change
 :  1978 Change
 (  ( 1938 Change
là người nhà người nhà người 1914 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1910 Ignore All
 (   (  ( 1598 Change
hoá hóa hóa 1577 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 1390 Ignore All
(  (  ( 1336 Ignore
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1291 Ignore All
là người nhà người nhà người 1245 Ignore
chính là trính nhà trính nhà 1222 Ignore
là cái nhà cái nhà cái 1212 Ignore All
.   1181 Change
hoà hòa hòa 1172 Change
.   1037 Change
là con nhà con nhà con 985 Ignore All
938 Change
ra từ gia từ gia từ 929 Ignore All
thấy không thái không thái không 909 Ignore All
,   880 Change
Ừm Ừm 864 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 834 Change
Suýt Sít Sít 830 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 812 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 801 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 798 Ignore All
c c 798 Change
 ?  796 Change
lên người nên người nên người 758 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 747 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 708 Change
người là người nhà người nhà 680 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 679 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 668 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 668 Ignore All
duỗi dủi dủi 633 Ignore All
 ,  622 Change All
bệch bệt bệt 619 Ignore All
v v 618 Ignore
cực kì cực kỳ cực kỳ 614 Change
(*)  (*)  (*) 613 Ignore All
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
nhốt lốt lốt 592 Ignore All
c c 587 Ignore
. 586 Change All
(  (  ( 582 Ignore All
rống róng róng 568 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 559 Ignore All
b b 548 Ignore
khoá khóa khóa 547 Change
cuả của của 544 Change
Formosa Formosa 543 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 542 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 538 Change
giật giật vật vật vật vật 527 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 524 Change
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 523 Ignore All
ra trong da trong da trong 519 Ignore All
chậc chặc chặc 515 Ignore All
v v 514 Change
là mấy nhà máy nhà máy 511 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 510 Ignore All
toà tòa tòa 508 Change
cưỡi cưới cưới 507 Ignore All
, 485 Change All
Giê 481 Ignore
lên vai lên dây lên dây 480 Ignore All
quản lí quản lý quản lý 474 Change
kỹ kỹ 473 Change
: 472 Change
 !  463 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 457 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 453 Ignore All
cúp cúp 451 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 451 Ignore All
b b 448 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 447 Ignore
cong lên công lênh công lênh 443 Ignore All
, 438 Ignore
hi vọng hy vọng hy vọng 436 Change
 (  ( 435 Change All
đến hai đến hay đến hay 434 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 431 Ignore All
giẫm dẫm dẫm 430 Ignore All
chậu châu châu 424 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 423 Ignore All
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 414 Ignore All
dãy dãi dãi 413 Ignore All
thuỷ thủy thủy 412 Change
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 407 Ignore All
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 405 Change
cuồn cuồng cuồng 400 Ignore All
ưm um um 398 Ignore All