100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  6679 Change
, 6149 Change
. 5822 Change
. 3405 Ignore
... ...  ...  2818 Change
 .  2487 Change
 :  2071 Change
chính là trính nhà trính nhà 2044 Ignore All
là người nhà người nhà người 2035 Ignore All
 : “  : “  : “  2022 Change
 (  ( 2010 Change
 (   (  ( 1729 Change
hoá hóa hóa 1620 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 1501 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1430 Ignore All
(  (  ( 1393 Ignore
là người nhà người nhà người 1333 Ignore
là cái nhà cái nhà cái 1319 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1285 Ignore
.   1218 Change
hoà hòa hòa 1208 Change
là con nhà con nhà con 1088 Ignore All
ra từ gia từ gia từ 1059 Ignore All
.   1040 Change
thấy không thái không thái không 997 Ignore All
970 Change
Ừm Ừm 934 Ignore All
Suýt Sít Sít 917 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 889 Ignore All
,   887 Change
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 883 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 873 Ignore All
lên người nên người nên người 856 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 848 Change
chốc lát chốc lác chốc lác 824 Ignore All
c c 819 Change
 ?  815 Change
hai chữ hay chữ hay chữ 748 Ignore All
người là người nhà người nhà 741 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 739 Change
vài lần dài nhằng dài nhằng 736 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 719 Ignore All
duỗi dủi dủi 713 Ignore All
bệch bệt bệt 692 Ignore All
(*)  (*)  (*) 676 Ignore All
nhốt lốt lốt 672 Ignore All
 ,  658 Change All
v v 652 Ignore
. 631 Change All
rống róng róng 630 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 618 Change
c c 611 Ignore
cho hai cho hay cho hay 610 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 602 Ignore All
(  (  ( 599 Ignore All
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
b b 584 Ignore
giật giật vật vật vật vật 582 Ignore All
chậc chặc chặc 580 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 574 Ignore All
là mấy nhà máy nhà máy 573 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 572 Ignore All
cưỡi cưới cưới 569 Ignore All
ra trong da trong da trong 566 Ignore All
kỹ kỹ 556 Change
khoá khóa khóa 555 Change
cuả của của 546 Change
bất kì bất kỳ bất kỳ 543 Change
Formosa Formosa 543 Ignore All
Giê 543 Ignore
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 542 Change
v v 539 Change
toà tòa tòa 521 Change
lên vai lên dây lên dây 519 Ignore All
, 518 Change All
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 517 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 510 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 505 Ignore All
cúp cúp 496 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 496 Ignore All
chậu châu châu 496 Ignore All
quản lí quản lý quản lý 493 Change
giẫm dẫm dẫm 486 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 486 Ignore All
: 485 Change
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 484 Ignore All
b b 483 Change
 (  ( 477 Change All
cong lên công lênh công lênh 476 Ignore All
 !  474 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 464 Ignore
, 464 Ignore
dãy dãi dãi 463 Ignore All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 453 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 452 Ignore All
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 450 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 449 Change
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 444 Ignore All
ưm um um 439 Ignore All
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 436 Change