100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 5811 Change
 ,  5810 Change
. 5515 Change
. 3264 Ignore
... ...  ...  2486 Change
 .  2298 Change
 : “  : “  : “  2011 Change
 :  1938 Change
 (  ( 1909 Change
là người nhà người nhà người 1850 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1846 Ignore All
 (   (  ( 1562 Change
hoá hóa hóa 1527 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 1332 Ignore All
(  (  ( 1320 Ignore
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1227 Ignore All
là người nhà người nhà người 1204 Ignore
chính là trính nhà trính nhà 1187 Ignore
.   1168 Change
là cái nhà cái nhà cái 1162 Ignore All
hoà hòa hòa 1142 Change
.   1037 Change
là con nhà con nhà con 940 Ignore All
926 Change
ra từ gia từ gia từ 879 Ignore All
,   873 Change
thấy không thái không thái không 861 Ignore All
Ừm Ừm 810 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 808 Change
 ?  791 Change
c c 786 Change
Suýt Sít Sít 775 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 774 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 770 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 750 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 708 Ignore All
lên người nên người nên người 707 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 702 Change
hai chữ hay chữ hay chữ 647 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 645 Ignore All
người là người nhà người nhà 643 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 631 Ignore All
 ,  611 Change All
cực kì cực kỳ cực kỳ 609 Change
v v 596 Ignore
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
duỗi dủi dủi 584 Ignore All
(*)  (*)  (*) 583 Ignore All
bệch bệt bệt 582 Ignore All
. 576 Change All
(  (  ( 575 Ignore All
c c 571 Ignore
nhốt lốt lốt 555 Ignore All
Formosa Formosa 543 Ignore All
cuả của của 542 Change
b b 541 Ignore
rống róng róng 539 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 528 Change
cho hai cho hay cho hay 526 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 523 Change
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 522 Ignore All
khoá khóa khóa 518 Change
giật giật vật vật vật vật 511 Ignore All
v v 504 Change
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 503 Ignore All
toà tòa tòa 494 Change
ra trong da trong da trong 491 Ignore All
chậc chặc chặc 490 Ignore All
cưỡi cưới cưới 485 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 484 Ignore All
là mấy nhà máy nhà máy 483 Ignore All
, 479 Change All
quản lí quản lý quản lý 469 Change
kỹ kỹ 468 Change
: 455 Change
 !  455 Change
lên vai lên dây lên dây 452 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 438 Ignore
b b 437 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 435 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 434 Change
, 429 Ignore
chặt tay trặc tay trặc tay 425 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 417 Ignore All
cúp cúp 415 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 409 Ignore All
chậu châu châu 407 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 405 Ignore All
cong lên công lênh công lênh 405 Ignore All
 (  ( 405 Change All
Giê 402 Ignore
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 402 Ignore All
giẫm dẫm dẫm 401 Ignore All
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 398 Change
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 396 Ignore All
thuỷ thủy thủy 393 Change
dãy dãi dãi 389 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 385 Ignore All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 383 Ignore All
khoát tay khoác tay khoác tay 377 Ignore All